top of page

Politica de confidențialitate (RO/EN)

Legile despre modul în care orice organizație sau companie poate utiliza datele tale s-a schimbat începând cu 25 mai 2018. Și noi, la debateX, facem eforturi ca datele tale să fie păstrate în siguranță.

 

Prin date cu caracter personal se înțelege orice fel de date prin care o persoană poate fi identificată: nume, prenume, adresă de email, date din buletin (CNP, serie, număr, adresă), telefon, imagine (avatar), adresă IP/MAC, date medicale, date biometrice, orientare sexuală, religie, convingeri politice, rasă, etc.

 

Vom detalia, mai jos, felul în care colectăm date personale, ce colectăm și în ce scop, precum și drepturile pe care tu, utilizatorul acestui website, le ai cu privire la ele.

Protecția datelor tale

Pentru a preveni accesul neautorizat, pentru a menține acuratețea datelor și a asigura utilizarea corectă a lor, implementăm măsuri de securitate fizică, IT și organizaționale rezonabile și adecvate pentru a proteja eficient toate datele cu caracter personal pe care le colectăm/stocăm/prelucrăm.

 

În vederea îmbunătățirii măsurilor prezentate în actuala Politică de confidențialitate, depunem constant toate eforturile pentru a ne asigura că datele sunt corecte, complete, actuale și relevante pentru utilizarea dorită. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări acestui document, iar dacă ele sunt semnificative, acestea se vor regăsi în această secțiune a website-ului pe care o vom actualiza în timp util.

 

Vom testa și revizui periodic eficiența măsurilor pentru a proteja datele de pe debateX.ro față de riscurile de pierderi, utilizări incorecte, acces neautorizat, dezvăluire, modificare sau ștergere/distrugere fără drept.

Partajarea datelor

debateX este o antrepriză dezvoltată de Grupul EDUKON – un grup de companii și organizații ce desfășoară proiecte în zona educațională și în mod special promovează dezbaterile ca instrument educațional de dezvoltare a abilităților de gândire critică, argumentare și exprimare în public. 

 

Nu am vândut, nu vindem și nu vom vinde niciodată datele colectate către terți. Date fiind caracterul activității grupului și al organizării sale, entitățile care au acces la anumite date ale utilizatorilor acestui website pot fi:

 • Victor-Emanuel Beteringhe PFA

 • SC EDUKON SMARTER SRL

 • Asociatia EDUKON
   

Acele date despre utilizatorii acestui site la care terțe părți au acces sunt agregate și anonimizate (deci utilizatorii nu pot fi identificați). În cazurile aparte în care vreuna dintre entități solicită date într-o altă formă, ne asigurăm că cerem acordul dedicat utilizatorilor pentru împărtășirea lor și că încheiem cu respectivele entități contracte ce conțin clauze de confidențialitate.

În cazul în care suntem obligați de un act normativ (lege, statut, regulament, decizie) ordonanță sau hotărâre judecătorească să divulgăm date cu caracter personal, conformarea va fi îndeplinită fără informarea sau acordul persoanei vizate.

Scopul datelor solicitate

Prin formularele de pe website-ul debatex.ro îți solicităm doar datele necesare activității pentru care le colectăm (respectiv înscrierea la unul dintre cursurile pe care le organizăm) și le utilizăm doar dacă am primit acordul tău explicit. Mai jos detaliem, totuși, care sunt acestea și la ce ne folosesc:

 

 • Adresa de email: pentru a te ține la curent cu privire la activitățile și programele pe care le desfășurăm și pentru a-ți transmite informații necesare desfășurării cursurilor la care te-ai înscris sau ne-ai transmis că ești interesat;

 • Prenumele și numele: pentru crearea listelor de prezență și verificarea participanților de la cursurilor noastre;

 • Numărul de telefon: pentru a te putea contacta rapid, în cazul în care participi la cursurile noastre, în scopul informării cu privire la locurile de desfășurare a acestora sau la modificările de ultim moment în programul lor;

 • Numele școlii și clasa: folosim aceste date pentru a stabili componența grupelor;

 • Data nașterii: pentru a personaliza experiența pe care urmează să o ai în cadrul unuia dintre cursurile noastre;

 • De unde ai auzit de noi, orașul în care locuiești: pentru a avea o mai bună înțelegere a persoanelor interesate de activitatea pe care o desfășurăm în scopul de a promova mai eficient programele și proiectele noastre.

 

Website-ul nostru colectează și următoarele categorii de date:

 • IP/browser/dispozitiv: pentru a determina cum folosești website-ul nostru, scopul fiind să facem schimbările necesare pentru ca informația să fie accesibilă mai ușor;

 • folosim cookie-uri: Pentru mai multe informații despre cookie-uri, te rugăm să accesezi pagina dedicată, unde le vei găsi grupate pe categorii. Poți oricând să revizuiești acordul oferit pentru acceptarea cookie-urilor apăsând butonul Cookie Settings din josul paginii.

 

NU colectăm date considerate sensibile/cu caracter special (printre care: informații referitoare la rasă sau etnie, opinii politice, religie, calitatea de membru al sindicatelor, sănătate, preferințe sexuale sau cazier judiciar).

 

Acordul tău este opțional. Este posibil însă ca, fără acordul tău pentru prelucrarea anumitor date, să nu putem desfășura optim activitatea ( ex.: în lipsa unor date obligatorii nu putem prelucra înscrierile).

Drepturile utilizatorilor

Conform legislației în vigoare, ca utilizator al website-ului debatex.ro de la care se prelucrează datele personale, ai următoarele drepturi:

 • dreptul la informare: dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către organizație, conform celor descrise în prezentul document;

 • dreptul de acces la date: dreptul de a obține confirmarea din partea noastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare ca modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

 • dreptul la rectificare: dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către reprezentanții DebateX a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

 • dreptul la ștergerea datelor*, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”): în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul

*este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, organizația să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 • dreptul la portabilitatea datelor: 

  • dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit

  • dreptul ca aceste date să fie transmise de către organizație către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:

  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al DebateX sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care organizația poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate: dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care consideri necesar.

Durata stocării datelor

În principiu, Grupul EDUKON va prelucra datele tale cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

 

În cazul în care ești client, vom prelucra datele tale pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina noastră (ex.: în cazul documentelor justificative financiar-contabile termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

 

Controlul datelor tale

În cazul în care îți dorești să te dezabonezi de la informările pe care le trimitem cu scopul promovării activităților pe care le desfășurăm, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail debatex@ardor-muntenia.ro sau îți vom pune la dispoziție un buton de dezabonare, atunci când este aplicabil. 

 

În cazul în care ai nevoie de informații suplimentare despre modalitatea în care procesăm datele tale sau îți dorești să ne comunici că vrei să îți retragi acordul oferit pentru prelucrarea datelor, ne poți contacta oricând la: debatex@ardor-muntenia.ro.

Privacy policy

The laws about how any organization or company can use your data have changed since 25 May 2018.

 

And we at debateX work hard to keep your data safe. By personal data is understood any kind of data by which a person can be identified: name, first name, email address, data from the ID (Personal number, series, address), telephone, image (avatar), IP address/ MAC, medical data, biometric data, sexual orientation, religion, political beliefs, race etc.

We will detail, below, how we collect personal data, what we collect and for what purpose, as well as the rights that you, the user of this website, have regarding them.

Protection of your data

To prevent unauthorised access, maintain data accuracy and ensure its correct use, we implement reasonable and appropriate physical, IT and organisational security measures to effectively protect all personal data we collect/store/process

 

In order to improve the measures outlined in the current Privacy Policy, we constantly make every effort to ensure that the data is correct, complete, current and relevant for the intended use. We reserve the right to make changes to this document, and if they are significant, they will be found in this section of the website, which we will update in due course.

 

We will periodically test and review the effectiveness of the measures to protect the data on debateX.ro against the risks of loss, incorrect use, unauthorized access, disclosure, modification or deletion/destruction without right

Data sharing

debateX is a joint venture developed by the EDUKON Group – a group of companies and organizations that carry out projects in the educational area and specifically promote debates as an educational tool for developing critical thinking, argumentation and public speaking skills.

 

We have not sold, do not sell and will never sell the collected data to third parties. Given the nature of the group's activity and its organization, the entities that have access to certain data of the users of this website may be: 

 • Victor-Emanuel Beteringhe PFA

 • SC EDUKON SMARTER SRL

 • EDUKON Association
   

Those data about users of this site to which third parties have access are aggregated and anonymized (so users cannot be identified). In the special cases where any of the entities request data in another form, we make sure that we ask for the dedicated consent of the users to share it and that we enter into contracts with those entities that contain confidentiality clauses.

If we are obliged by a normative act (law, statute, regulation, decision), ordinance or court decision to disclose personal data, compliance will be carried out without the information or consent of the person concerned

The purpose of the requested data

Through the forms on the debatex.ro website, we only ask you for the data necessary for the activity for which we collect them (namely registration for one of the courses we organize) and we only use them if we have received your explicit consent. Below we detail, however, what they are and what they are used for:

 • Email address: to keep you informed about the activities and programs we carry out and to send you information necessary to run the courses you have signed up for or told us you are interested in;

 • First name and last name: to create attendance lists and verify participants in our courses;

 • Telephone number: to be able to contact you quickly, if you participate in our courses, for the purpose of informing you about their venues or last-minute changes in their schedule;

 • Name of the school and class: we use this data to determine the composition of the groups;

 • Date of birth: to personalize the experience you are about to have in one of our courses;

 • Where did you hear about us, the city you live in: to have a better understanding of the people interested in the work we do in order to more effectively promote our programs and projects.

Our website also collects the following categories of data:

IP/browser/device: to determine how you use our website, the purpose being to make the necessary changes to make the information more easily accessible;

we use cookies: For more information about cookies, please visit the dedicated page, where you will find them grouped by category.

 

You can always review your consent to accept cookies by clicking the Cookie Settings button at the bottom of the page.

We do NOT collect data considered sensitive/special (including: information relating to race or ethnicity, political opinions, religion, trade union membership, health, sexual preferences or criminal record).

Your consent is optional. However, it is possible that, without your consent for the processing of certain data, we cannot carry out the activity optimally (eg: in the absence of mandatory data we cannot process registrations).

User rights

According to the legislation in force, as a user of the debatex.ro website from which personal data is processed, you have the following rights:

 • the right to information: the right to receive details regarding the processing activities carried out by the organization, as described in this document;

 • the right of access to data: the right to obtain confirmation from us regarding the processing of personal data, as well as details of processing activities such as the manner in which the data is processed, the purpose for which the processing is done, the recipients or categories of recipients of data, etc.;

 • the right to rectification: the right to obtain the correction, without justified delay, by debateX representatives of inaccurate/unjustified personal data, as well as the completion of incomplete data;

 • The correction/completion will be communicated to each recipient to whom the data were sent, unless this proves impossible or involves disproportionate efforts.

 • The right to data deletion*, without undue delay, ("the right to be forgotten"): if one of the following reasons applies:

  • they are no longer necessary to fulfill the purposes for which they were collected or processed;

  • if consent is withdrawn and there is no other legal basis for processing;

  • if the data subject objects to the processing and there are no overriding legitimate reasons;

  • if the personal data were processed illegally;

  • if personal data must be deleted to comply with a legal obligation;

  • personal data were collected in connection with the provision of information society services according to Union law or the internal law under which the operator is

    

    

*it is possible that, following the data deletion request, the organization will anonymize this data (thereby depersonalizing it) and continue processing for statistical purposes under these conditions.

 • the right to restrict processing to the extent that:

  • the person contests the accuracy of the data, for a period that allows us to verify the correctness of the data;

  • the processing is illegal and the data subject objects to the deletion of personal data, requesting instead the restriction of their use;

  • the operator no longer needs the personal data for the purpose of processing, but the data subject requests them for establishing, exercising or defending a right in court;

  • or the data subject has objected to the processing (other than those for direct marketing), for the time interval in which it is verified whether the legitimate rights of the operator prevail over those of the data subject.

 • the right to data portability: 

  • the right to receive personal data in a structured, commonly used and readable format

  • the right for this data to be transmitted by the organization to another data operator, to the extent that the conditions provided for by law are met

 • the right to opposition – with regard to processing activities can be exercised by submitting a request as indicated below:

  • at any time, for reasons related to the particular situation of the data subject, that the data concerning him/her be processed on the basis of the legitimate interest of debateX or on the basis of the public interest, except in cases where the organization can demonstrate that it has legitimate reasons and compelling reasons that justify the processing and that prevail over the interests, rights and freedoms of the data subjects or that the purpose is to establish, exercise or defend a right in court;

  • at any time, free of charge and without any justification, that the data concerning it be processed for direct marketing purposes..

 • the right not to be subject to an automated individual decision: the right not to be the subject of a decision taken solely on the basis of automated processing activities, including profiling, which produce legal effects concerning the data subject or similarly affect him in a significant measure;

 • the right to address the National Supervisory Authority for the Processing of Personal Data or the competent courts, to the extent you consider necessary.

Duration of data storage

ÎIn principle, the EDUKON Group will process your personal data as much as is necessary to achieve the processing purposes mentioned above.

 

If you are a customer, we will process your data for the entire duration of the contractual relationship and thereafter according to the legal obligations that fall under our responsibility (eg: in the case of financial and accounting supporting documents, the retention period provided by law is 10 years from the end date of the financial year during which they were drawn up).

 

Control of your data

If you wish to unsubscribe from the information we send with the aim of promoting the activities we carry out, please contact us at the e-mail address debatex@ardor-muntenia.ro or we will provide you with a unsubscribe button, when applicable.

 

If you need additional information about the way in which we process your data or you want to inform us that you want to withdraw your consent for data processing, you can contact us at any time at: debatex@ardor-muntenia.ro.

bottom of page